Hoofdstuk 6

Nieuwe

marxistisch-leninistische

arbeiderspartij

 

Het strategisch doel van de strijd van de arbeidersklasse is het veroveren van de politieke macht en de oprichting van het socialisme, met als einddoel het tot stand brengen van de klassenloze maatschappij van de toekomst: het communisme.
Zonder een marxistisch-leninistische massapartij zal de arbeidersklasse deze revolutionaire strijd niet succesvol kunnen voeren.

De GML/Rode Morgen stelt zich tot taak deze revolutionaire arbeiderspartij opnieuw op te bouwen. De nieuwe partij van de arbeidersklasse kan niet opgericht worden door haar eenvoudigweg te proclameren. De nieuwe revolutionaire partij moet van de grond af worden opgebouwd, in de beste internationalistische traditie van de revolutionaire Nederlandse communisten.
De GML/Rode Morgen is een partij-opbouworganisatie. Een leerschool voor de praktijk van de revolutionaire partij. Door de verbinding van studie van het wetenschappelijk socialisme met het praktische werk, leert de partij-opbouworganisatie uit positieve en negatieve ervaringen om haar fouten te herstellen en in de toekomst te vermijden.
De grondslag van de GML/Rode Morgen is het marxisme-leninisme: het wetenschappelijk socialisme zoals ontwikkeld door Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong en andere leiders van de revolutionaire arbeidersbeweging.
Het marxisme-leninisme is geen dogma, maar een leidraad tot handelen. Het wordt verder ontwikkeld door de algemeen geldende principes toe te passen op de zich wijzigende situatie in de klassenstrijd. Dat moet geleerd worden.
De taak van de GML/Rode Morgen is het fundament te leggen voor de nieuwe marxistisch-leninistische partij. Dit betekent het uitbouwen van de GML/Rode Morgen tot een revolutionaire organisatie van de arbeidersklasse, die in de eerste plaats geworteld moet zijn in de belangrijkste industriŽle bedrijven en waarin arbeiders in meerderheid het partijkader vormen.
Bijzondere aandacht moet hierbij gegeven worden aan de organisatie van de (werkende) jongeren, die de toekomst van het werkende volk vormen.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan overgegaan worden tot oprichting van de partij.

De belangrijkste opgave van de partij is de meerderheid van de arbeidersklasse te winnen voor het socialisme en haar strijd hoger te helpen ontwikkelen tot een strijd tegen het monopoliekapitalisme en zijn staat.
Uitgaande van actie-eenheid in de dagelijkse strijd rond deeleisen, moet de partij er systematisch aan werken de arbeidersklasse te verenigen rond alle wezenlijke strijdpunten.
De tactiek van de partij bestaat uit het verbinden van de economische strijd met de politieke strijd, om tot het arbeidersoffensief over te gaan.
De bedrijfskernen hebben als eerste opgave de taak om strijdbewegingen op het bedrijf en in de vakbond voor te bereiden en door te voeren. De dagelijkse strijd voor deeleisen moet benut worden om de arbeiders de fundamentele uitweg uit het kapitalisme te laten zien en de arbeidersklasse te helpen om zichzelf te bevrijden. De partij moet zo de strijd voor hervormingen tot een leerschool maken van de klassenstrijd voor het socialisme.

Naar een massapartij van het werkende volk

De partij streeft er ook naar om in strijdbewegingen van bredere lagen van het volk de leiding van de arbeidersklasse tot uitdrukking te brengen. De partij propageert en organiseert in elke strijdbeweging de eisen die een ontplooiing van de strijd tegen de bourgeoisie bevorderen, zoals de strijd voor de verdediging en de uitbreiding van de burgerlijk-democratische rechten, tegen de neofascistische tendensen, tegen de toenemende repressie door het staatsapparaat en de inperking van rechten van de arbeidersbeweging en de werkende bevolking.
In de milieubeweging streeft de partij naar het bundelen van krachten tegen de werkelijke vervuilers - de grote concerns en hun jacht op winst - en naar versterking van de leiding van de arbeidersklasse in de strijd tegen de vernietiging van het leefmilieu.

De partij voert een vastbesloten strijd tegen reformisme en revisionisme. Daarbij moet rekening gehouden worden met de concrete situatie, de stand van de klassenstrijd en de ontwikkeling van het bewustzijn van de arbeiders, om niet in sektarisme te vervallen.

De partij moet met de groei van de klassenstrijd een omvattende politieke, praktische en organisatorische werking ontplooien en er zo in slagen om tot een massapartij van de werkende bevolking in Nederland te worden. Een partij die optreedt voor de eenheid van alle arbeiders in Nederland en die in staat is de strijd van de arbeidersklasse te leiden.

De mogelijkheid om de dictatuur van de monopolies omver te werpen is voorhanden als de heersende klasse niet meer op de oude wijze kan regeren en wanneer de overgrote meerderheid van het werkende volk niet meer op de oude wijze leven wil.
De geschiedenis van de arbeidersbeweging heeft geleerd dat de bourgeoisie voor niets terug zal deinzen - en op het beslissende moment naar het meest brute geweld zal grijpen - om haar heerschappij en haar privileges te verdedigen.
De arbeidersklasse staat in een revolutionaire situatie voor geen andere keuze dan, onder leiding van haar partij, tot de gewapende opstand over te gaan.
De klassenstrijd van het proletariaat bereikt hiermee zijn hoogste vorm.

Verder