dvl
pib
RM
1 juni 2024
De revolutionaire wereldorganisatie ICOR besloot dat ‘Lenins leer leeft’ het leidende principe van het werk in 2024 zal zijn. Publieke discussies, studiebewegingen, seminars en strijdbare acties vinden over heel de wereld plaats, met als voorlopig hoogtepunt een bijeenkomst in India waar 70.000 mensen aan deelnamen. In september organiseert ICOR in Duitsland een seminar waar vertegenwoordigers van de gehele revolutionaire wereldbeweging voor worden uitgenodigd. Dit seminar vindt plaats op 13, 14 en 15 september 2024 Na de opening vinden acht inhoudelijke blokken van elk twee uur plaats, met voorbereide inleidingen en daarna discussie met ‘open microfoons’: iedereen kan het woord voeren. De acht themablokken zijn: a) Lenin en imperialisme b) Lenins wereldbeeld en de dialectische methode c) Lenin en proletarisch internationalisme d) Lenin en de strijd voor nationale bevrijding e) Lenin en de jeugd f) Lenin, kampioen voor de bevrijding van vrouwen g) Lenin en revolutionaire partijopbouw h) Lenin en de socialistische revolutie Daarnaast is er een programma met veelsoortige bijeenkomsten – in het teken van het leven en het werk van de grote revolutionair. De Rode Morgen zal aan het seminar deelnemen. Iedereen die mee wil is welkom. Geef je op via email: info@rodemorgen.nl. Want Lenins leer moet ook in Nederland weer gaan leven! Honderd jaar na sterfdag: ‘Lenin-jaar’ De revolutionaire wereldorganisatie ICOR heeft besloten om 2024 ‘Lenins leer leeft’ tot de richtlijn van haar werk te maken. In 2024 is het honderd jaar geleden dat Lenin stierf. Overal op de wereld zullen de lid-organisaties van ICOR discussiebijeenkomsten, studies, seminars en acties organiseren – om de grote revolutionair te herdenken, maar vooral om nadruk te leggen op de actualiteit van zijn werk voor vandaag de dag. In september zal er een groot seminar door ICOR worden georganiseerd, waar vertegenwoordigers van de gehele revolutionaire wereldbeweging – binnen en buiten ICOR – voor worden uitgenodigd. In drie dagen worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: Lenin en zijn theorie van het imperialisme, Lenin en partijopbouw, Lenin en de kwestie van oorlog en vrede, Lenin en het proletarisch internationalisme. Dit jaar is dus ook voor de Rode Morgen het ‘Lenin-jaar’. In een reeks van artikelen, bijeenkomsten, brochures en wat nog meer zullen we de actualiteit van de lessen van Lenin voor nu aan de orde laten komen. Maar eerst: wie was de man en wat heeft hij gepresteerd? Een leven voor de bevrijding van de mensheid Lenin – werkelijke naam Vladimir Iljitsj Oeljanov - werd geboren op 22 april 1870 in de Russische stad Simbirsk. In 1887 ging hij studeren op de universiteit in Kazan, maar al spoedig werd hij wegens deelneming aan de revolutionaire beweging van studenten gearresteerd en van de universiteit gestuurd. Hij leerde in deze periode het marxisme kennen. Zes jaar later verhuisde Lenin naar Petersburg. Daar werd hij snel een erkende leider van de Petersburgse marxisten: door zijn kennis van het marxisme, door zijn vermogen om het marxisme toe te passen op de economische en politieke situatie van Rusland van die tijd, door zijn organisatorisch talent en door zijn vertrouwen in de overwinning van de arbeidersklasse. In 1895 verenigde Lenin alle marxistische arbeidersstudiekringen in Petersburg in de Strijdbond ter Bevrijding van de Arbeidersklasse. Dit was, zoals Lenin zei: ‘de eerste werkelijke kiem van een revolutionaire partij die op de arbeidersbeweging steunt.’ In 1895 werd Lenin gearresteerd en gevangen gezet. Hij was dat jaar getrouwd met Nadezjda Kroepskaja, evenals Lenin een overtuigd marxist, die daardoor van 1897 tot 1900 met hem in Siberië in ballingschap ging. Ook in de gevangenis en in ballingschap zette Lenin de revolutionaire strijd verder. Hij schreef brochures en pamfletten over de ontwikkeling van het kapitalisme in Rusland, over de strijd van de Russische sociaaldemocraten en talloze andere werken. Om de verspreide marxistische organisaties in één partij te verenigen en met elkaar te verbinden - en om de ideologische strijd te ontplooien - richtte Lenin de eerste krant van de revolutionaire marxisten voor heel Rusland op: ‘Iskra’ (de Vonk). Bolsjewiek In 1900 komt Lenin uit ballingschap. Op het 2e congres in 1903 wordt de Russische Sociaal Democratische Arbeiderspartij (RSDAP) gesticht en worden het program en de statuten aangenomen en leidende organen gevormd. In de strijd om de politieke lijn ontstaan tijdens dit congres twee groepen, de mensjewiki (minderheid) en de bolsjewiki (meerderheid). Na het congres komen de tegenstellingen steeds scherper naar buiten en komt het tot een breuk in de partij in 1904. De mensjewiki met Martow en Trotski hadden geen vertrouwen in het proletariaat – in de arbeidersklasse. De bolsjewieken en Lenin streden voor de opbouw van een werkelijk revolutionaire partij van de arbeiders. “Het proletariaat”, schreef Lenin, “heeft geen ander wapen in de strijd om de macht dan zijn organisatie.” (‘Een stap voorwaarts, twee stappen terug’, Verzamelde Werken, deel II, blz. 468.) De historische betekenis van dit werk bestaat erin dat Lenin als eerste in de geschiedenis van het marxisme de leer van de partij als leidende organisatie van het proletariaat in daden omzette - als voornaamste wapen in handen van dat proletariaat, nodig om in de strijd voor het socialisme de overwinning te behalen. In 1905 brak een eerste revolutie uit tegen het bloedige bewind van de tsaar. De revolutie ging gepaard met een opleving van revolutionair elan, demonstraties en stakingen. Deze werden uiteen geschoten, meer demonstraties volgden. De tsaar moest de oprichting van een parlement (Doema) toestaan. De ideologische strijd tussen de mensjewiki en bolsjewiki over het doel van de revolutie resulteerde in een definitieve breuk in 1912 toen de bolsjewieken de RSDAP(b) tot een zelfstandige marxistische partij omvormden. Tegen de oorlog In juli 1914 trad Rusland in oorlog tegen Duitsland en Oostenrijk. De Eerste Wereldoorlog kwam niet uit de lucht vallen. In het begin van de twintigste eeuw was het kapitalisme in het imperialistische stadium gekomen. Oorlog is voor imperialisten de enige mogelijkheid om de wereld en invloedssferen te herverdelen. Op de internationale congressen van de socialisten was Lenin opgetreden met zijn voorstellen om een revolutionaire richting te kiezen, maar de reformistische partijen ondersteunden hun imperialistische regeringen in de oorlog. In 1914 werd Lenin in Krakau gearresteerd en vertrok naar Zwitserland in ballingschap, waar hij zijn revolutionaire werk voortzette. Tsarisme omver geworpen De volksmassa’s waren door het tsarisme en de Eerste Wereldoorlog in diepe ellende gestort. In februari 1917 brachten zij het tsarisme ten val. Stakingen en demonstraties groeiden onder leiding van de bolsjewieken uit tot een gewapende opstand. De tsaristische regering werd weggejaagd. Aan de basis verenigden werkende mensen zich in sovjets – raden van arbeiders, boeren en soldaten. Aan de top nam de Voorlopige Regering het landsbestuur in handen. Deze regering bleef echter een burgerlijke regering, die met steun van de reformistische mensjewieken de macht van de kapitalisten beschermde en de Russische deelname aan de oorlog voortzette. In april van dat jaar keerde Lenin na een langdurige ballingschap naar Rusland terug. Na zijn aankomst in Rusland hield Lenin een referaat met een plan voor de strijd voor de overgang van de burgerlijk-democratische revolutie naar de socialistische revolutie: de April-stellingen. In juli 1917 werd er massaal gedemonstreerd – voor vrede, voor land voor de kleine boeren. De afzonderlijke demonstraties groeiden aan tot één machtige demonstratie onder de leuze: ‘Alle macht aan de Sovjets!’. De demonstraties werden uiteen geschoten door het leger. Lenin moest onderduiken vanwege een arrestatiebevel. Eind oktober kwam hij illegaal vanuit Finland weer terug naar Petrograd. De bolsjewistische partij besloot op korte termijn een gewapende opstand te beginnen. Oktoberrevolutie Op 25 oktober (7 november volgens de huidige tijdrekening) bezetten revolutionaire troepen de stations, de post, de telegraaf, de ministeries en de staatsbank in Petrograd. De marine bleef niet achter bij het leger. Kronstadt was een vesting van de Bolsjewistische partij, waar de macht van de voorlopige regering al lang niet meer werd erkend. Op 25 oktober kondigde de kruiser ‘Aurora’ met haar kanons het begin van een nieuw tijdperk aan. De arbeidersklasse, aangevoerd door de partij van de bolsjewieken, had in bondgenootschap met de arme boeren en met steun van soldaten en matrozen de macht van de bourgeoisie omver geworpen en haar eigen heerschappij gevestigd. Zij vestigde een nieuw staatstype, de socialistische Sovjetstaat - schafte het grondeigendom van de landheren af, gaf de grond in gebruik aan de boeren, onteigende de kapitalisten, staakte de deelname aan de wereldoorlog en creëerde een adempauze waarin begonnen kon worden met de opbouw van het socialisme. Lenin werd de eerste leider van deze Sovjetstaat en hij zette zich met net zoveel verve in voor de opbouw van het socialisme als hij de strijd had gevoerd voor de revolutie. Op 21 januari 1924 stierf Lenin. De arbeidersklasse van de hele wereld ontving de tijding van Lenins dood als een groot verlies - maar velen werden lid van de communistische partij – om zijn voorbeeld te volgen.
Lenins leer leeft Seminar 13 - 15 september
De revolutionaire wereldorganisatie ICOR besloot dat ‘Lenins leer leeft’ het leidende principe van het werk in 2024 zal zijn. Publieke discussies, studiebewegingen, seminars en strijdbare acties vinden over heel de wereld plaats, met als voorlopig hoogtepunt een bijeenkomst in India waar 70.000 mensen aan deelnamen. In september organiseert ICOR in Duitsland een seminar waar vertegenwoordigers van de gehele revolutionaire wereldbeweging voor worden uitgenodigd. Dit seminar vindt plaats op 13, 14 en 15 september 2024 Na de opening vinden acht inhoudelijke blokken van elk twee uur plaats, met voorbereide inleidingen en daarna discussie met ‘open microfoons’: iedereen kan het woord voeren. De acht themablokken zijn: a) Lenin en imperialisme b) Lenins wereldbeeld en de dialectische methode c) Lenin en proletarisch internationalisme d) Lenin en de strijd voor nationale bevrijding e) Lenin en de jeugd f) Lenin, kampioen voor de bevrijding van vrouwen g) Lenin en revolutionaire partijopbouw h) Lenin en de socialistische revolutie Daarnaast is er een programma met veelsoortige bijeenkomsten – in het teken van het leven en het werk van de grote revolutionair. De Rode Morgen zal aan het seminar deelnemen. Iedereen die mee wil is welkom. Geef je op via email: info@rodemorgen.nl. Want Lenins leer moet ook in Nederland weer gaan leven! Lenin- jaar De revolutionaire wereldorganisatie ICOR heeft besloten om 2024 ‘Lenins leer leeft’ tot de richtlijn van haar werk te maken. In 2024 is het honderd jaar geleden dat Lenin stierf. Overal op de wereld zullen de lid-organisaties van ICOR discussiebijeenkomsten, studies, seminars en acties organiseren – om de grote revolutionair te herdenken, maar vooral om nadruk te leggen op de actualiteit van zijn werk voor vandaag de dag. In september zal er een groot seminar door ICOR worden georganiseerd, waar vertegenwoordigers van de gehele revolutionaire wereldbeweging – binnen en buiten ICOR – voor worden uitgenodigd. In drie dagen worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: Lenin en zijn theorie van het imperialisme, Lenin en partijopbouw, Lenin en de kwestie van oorlog en vrede, Lenin en het proletarisch internationalisme. Dit jaar is dus ook voor de Rode Morgen het ‘Lenin-jaar’. In een reeks van artikelen, bijeenkomsten, brochures en wat nog meer zullen we de actualiteit van de lessen van Lenin voor nu aan de orde laten komen. Maar eerst: wie was de man en wat heeft hij gepresteerd? Een leven voor de bevrijding van de mensheid Lenin – werkelijke naam Vladimir Iljitsj Oeljanov - werd geboren op 22 april 1870 in de Russische stad Simbirsk. In 1887 ging hij studeren op de universiteit in Kazan, maar al spoedig werd hij wegens deelneming aan de revolutionaire beweging van studenten gearresteerd en van de universiteit gestuurd. Hij leerde in deze periode het marxisme kennen. Zes jaar later verhuisde Lenin naar Petersburg. Daar werd hij snel een erkende leider van de Petersburgse marxisten: door zijn kennis van het marxisme, door zijn vermogen om het marxisme toe te passen op de economische en politieke situatie van Rusland van die tijd, door zijn organisatorisch talent en door zijn vertrouwen in de overwinning van de arbeidersklasse. In 1895 verenigde Lenin alle marxistische arbeidersstudiekringen in Petersburg in de Strijdbond ter Bevrijding van de Arbeidersklasse. Dit was, zoals Lenin zei: ‘de eerste werkelijke kiem van een revolutionaire partij die op de arbeidersbeweging steunt.’ In 1895 werd Lenin gearresteerd en gevangen gezet. Hij was dat jaar getrouwd met Nadezjda Kroepskaja, evenals Lenin een overtuigd marxist, die daardoor van 1897 tot 1900 met hem in Siberië in ballingschap ging. Ook in de gevangenis en in ballingschap zette Lenin de revolutionaire strijd verder. Hij schreef brochures en pamfletten over de ontwikkeling van het kapitalisme in Rusland, over de strijd van de Russische sociaaldemocraten en talloze andere werken. Om de verspreide marxistische organisaties in één partij te verenigen en met elkaar te verbinden - en om de ideologische strijd te ontplooien - richtte Lenin de eerste krant van de revolutionaire marxisten voor heel Rusland op: ‘Iskra’ (de Vonk). Bolsjewiek In 1900 komt Lenin uit ballingschap. Op het 2e congres in 1903 wordt de Russische Sociaal Democratische Arbeiderspartij (RSDAP) gesticht en worden het program en de statuten aangenomen en leidende organen gevormd. In de strijd om de politieke lijn ontstaan tijdens dit congres twee groepen, de mensjewiki (minderheid) en de bolsjewiki (meerderheid). Na het congres komen de tegenstellingen steeds scherper naar buiten en komt het tot een breuk in de partij in 1904. De mensjewiki met Martow en Trotski hadden geen vertrouwen in het proletariaat – in de arbeidersklasse. De bolsjewieken en Lenin streden voor de opbouw van een werkelijk revolutionaire partij van de arbeiders. “Het proletariaat”, schreef Lenin, “heeft geen ander wapen in de strijd om de macht dan zijn organisatie.” (‘Een stap voorwaarts, twee stappen terug’, Verzamelde Werken, deel II, blz. 468.) De historische betekenis van dit werk bestaat erin dat Lenin als eerste in de geschiedenis van het marxisme de leer van de partij als leidende organisatie van het proletariaat in daden omzette - als voornaamste wapen in handen van dat proletariaat, nodig om in de strijd voor het socialisme de overwinning te behalen. In 1905 brak een eerste revolutie uit tegen het bloedige bewind van de tsaar. De revolutie ging gepaard met een opleving van revolutionair elan, demonstraties en stakingen. Deze werden uiteen geschoten, meer demonstraties volgden. De tsaar moest de oprichting van een parlement (Doema) toestaan. De ideologische strijd tussen de mensjewiki en bolsjewiki over het doel van de revolutie resulteerde in een definitieve breuk in 1912 toen de bolsjewieken de RSDAP(b) tot een zelfstandige marxistische partij omvormden. Tegen de oorlog In juli 1914 trad Rusland in oorlog tegen Duitsland en Oostenrijk. De Eerste Wereldoorlog kwam niet uit de lucht vallen. In het begin van de twintigste eeuw was het kapitalisme in het imperialistische stadium gekomen. Oorlog is voor imperialisten de enige mogelijkheid om de wereld en invloedssferen te herverdelen. Op de internationale congressen van de socialisten was Lenin opgetreden met zijn voorstellen om een revolutionaire richting te kiezen, maar de reformistische partijen ondersteunden hun imperialistische regeringen in de oorlog. In 1914 werd Lenin in Krakau gearresteerd en vertrok naar Zwitserland in ballingschap, waar hij zijn revolutionaire werk voortzette. Tsarisme omver geworpen De volksmassa’s waren door het tsarisme en de Eerste Wereldoorlog in diepe ellende gestort. In februari 1917 brachten zij het tsarisme ten val. Stakingen en demonstraties groeiden onder leiding van de bolsjewieken uit tot een gewapende opstand. De tsaristische regering werd weggejaagd. Aan de basis verenigden werkende mensen zich in sovjets – raden van arbeiders, boeren en soldaten. Aan de top nam de Voorlopige Regering het landsbestuur in handen. Deze regering bleef echter een burgerlijke regering, die met steun van de reformistische mensjewieken de macht van de kapitalisten beschermde en de Russische deelname aan de oorlog voortzette. In april van dat jaar keerde Lenin na een langdurige ballingschap naar Rusland terug. Na zijn aankomst in Rusland hield Lenin een referaat met een plan voor de strijd voor de overgang van de burgerlijk-democratische revolutie naar de socialistische revolutie: de April-stellingen. In juli 1917 werd er massaal gedemonstreerd – voor vrede, voor land voor de kleine boeren. De afzonderlijke demonstraties groeiden aan tot één machtige demonstratie onder de leuze: ‘Alle macht aan de Sovjets!’. De demonstraties werden uiteen geschoten door het leger. Lenin moest onderduiken vanwege een arrestatiebevel. Eind oktober kwam hij illegaal vanuit Finland weer terug naar Petrograd. De bolsjewistische partij besloot op
1 juni 2024
Seminar 13 - 15 september
Lenins leer leeft
Honderd jaar na sterfdag: ‘Lenin-jaar’
lenininsme
DVL
PiB